• Zwroty i reklamacje

Fontolook Dorota Ciura
42-207 Częstochowa
Ul. Łukasińskiego 31 lok. 24.
NIP 9490345632
REGON 243636244
tel +48 696780086
e-mail: biuro@fontolook.pl
Firma jest zarejestrowana w Urzedzie Miasta Częstochowy i wpisana do CEIDG.

 

 

………………, ….………………….     Data, miejscowość

..................................................................
                        Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

                     Adres zamieszkania

..................................................................

                            e-mail
..................................................................

                            telefon

Fontolook Dorota Ciura

Ul. Łukasińskiego 31 lok. 24.

42-207 Częstochowa

biuro@fontolook.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:

 • umowy sprzedaży następujących rzeczy**
 • umowy dostawy następujących rzeczy**
 • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi ***

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:

1.       .......................................................
2.       .......................................................
3.       .......................................................
4.       .......................................................
5.       .......................................................

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru* :  .............................................................

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    …...................…………………………………                                                                                                                                                             Podpis Konsumenta                                                                     

 

* niewłaściwe skreślić | ** skreślić jeśli nie dotyczy | *** niewłaściwe skreślić lub skreślić całość jeśli nie dotyczy

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Fontolook Dorota Ciura, ul. Łukasińskiego 31 lok 24, 42-207 Częstochowa.) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

………………, ….………………….    Data, miejscowość

..................................................................
                      Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

                    Adres zamieszkania

..................................................................

                            e-mail
..................................................................

                            telefon

Fontolook Dorota Ciura
Ul. Łukasińskiego 31 lok. 24
42-207 Częstochowa

 

OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

 

 

Nr zamówienia: ….................. | Data nabycia rzeczy …..................... | Data wydania rzeczy …..................... | Data wykrycia wady ….....................

Rodzaj wady: fizyczna/prawna*  | Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie*  | Czy rzecz jest zamontowana: tak/nie*


Nazwa towaru: …................................................................................................................................................................................................................................

Opis wady:…................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................


Informacje dodatkowe : …..............................................................................................................................................................................................


…................................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:**

 1.     żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres
 2.     odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …................... (słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres
 3.     żądam nieodpłatnej naprawy towaru
 4.     żądam wymiany towaru na nowy

 

Moje konto bankowe nr: ………………………………………………………………………....................................................................................................................................

Przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ….............................……………...........................….............................……………...............................................……………........................................................................................................................................................................................

 

 

 

……………………………………                  

                                                                                                                                                                                 podpis Konsumenta

 

 

 

* niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne. Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

 

 1.       złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 2.       złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
 3.       żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 4.       żądać usunięcia wady.

 W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. Jesteście Państwo zobowiązanie dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (Fontolook Dorota Ciura, ul. Łukasińskiego 31 lok 24, 42-207 Częstochowa.) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje. Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak   nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres poczty elektronicznej: biuro@fontolook.pl

Regulamin sklepu internetowego Fontolook

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego Fontolook Dorota Ciura, ul. Łukasińskiego 31 lok 24, 42-207 Częstochowa..

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 • Sklep zamknięty

PRZERWA TECHNICZNA
SKLEP TYMCZASOWO NIECZYNNY